Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wizualizacja i promocja

Zasady informacji i promocji w PROW 2014-2020

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych określone w „Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020”.

Księga zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (.pdf 12,49 MB)

Logo Unii Europejskiej – kolor / mono

Logo PROW 2014-2020 – kolor / mono

Logo LEADER kolor / mono           

Logo LGD Ziemia Gotyku kolor / mono

Księga wizualizacja znaku PROW 2014-2020 - zmiana 1.09.2017

Informacja i promocja RPO WK-P na lata 2014-2020

Obowiązki w zakresie informacji i promocji znajduje się w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Przedstawione w  Podręczniku zasady tworzenia zestawień znaków w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz przykładowe zastosowania znaków FE, UE oraz herbu województwa zostały zawarte w Karcie wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 

 Więcej informacji na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/poznaj-zasady

Strona korzysta z plików cookie