Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

FAQ- najczęściej zadawane pytania dla poddziałania 19.2 PROW link

1. Czym jest LGD Ziemia Gotyku?

LGD to skrót od nazwy Lokalna Grupa Działania. Działa w formie stowarzyszenia, które zostało założone w dniu 29 stycznia 2015 roku w Chełmży przez 27 członków założycieli, w tym Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża.

2. Jakie cele ma Stowarzyszenie?

LGD działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność oraz w celu zwiększenia poziomu partycypacji społecznej i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich.

3. Jaki obszar obejmuje LSR?

Obszar LGD obejmuje gminę Miasto Chełmża oraz gminy wiejskie wokół tj. gmina Chełmża, Łubianka, Łysomice (powiat toruński) i Papowo Biskupie (powiat chełmiński).

4. Jakie są główne cele Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność?

Cele główne

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru wniosków

C 1: Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku

C1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla grup defaworyzowanych do 2023 roku

P 1.1.1. „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ” - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU”

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

C1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku

P 1.2.1.„CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ”

Tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw

C 2: Poprawa standardu życia na obszarze LSR

 

C2.1. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno -gospodarczych do 2023 roku

P2.1.1. „ODNOWIONE WSIE SZANSĄ DLA ICH MIESZKAŃCÓW”

 

Rewitalizacja miejscowości wiejskich

C2.2. Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej do 2023 roku

P2.2.1. „ZIEMIA GOTYKU ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW”

Budowa, przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej

C3: Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR

 

C3.1.Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych
i kulturalnych do 2023 roku

P3.1.1. „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH”

Lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne

C3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

P3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym

C3.3 Aktywizacja i animacja lokalnej społeczności do 2023 roku

 

P3.3.1. „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ANIMATOREM ŻYCIA SPOŁECZNEGO”

-

(działania własne LGD – koszty bieżące i aktywizacja, projekty współpracy)

 

5. Na co można uzyskać dofinansowanie i jakie projekty preferujemy?

6. Kto może uzyskać dotację?

7. O jaką kwotę i poziom dofinansowania można się starać?

O jaką kwotę i poziom dofinansowania można się starać?

Zarówno kwota jak i poziom dofinansowania zróżnicowane są w zależności od rodzaju działania i podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej – premia w wysokości 50.000 zł
  • Pozostałe działania – dofinansowanie w wysokości do 300.000 zł przyznawane
    w formie refundacji poniesionych kosztów (z wyjątkiem podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych) – wysokość dofinansowania:

- do 60% kosztów kwalifikowalnych – przedsiębiorcy

- do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – jednostki sektora finansów publicznych

- do 100% kosztów kwalifikowalnych w ramach projektów grantowych.

Minimalna całkowita wartość operacji – 50.000 zł.

8. Jaka jest forma i wysokość wsparcia przy podejmowaniu działalności gospodarczej?

Wnioskodawca może ubiegać się o premię w wysokości 50.000 zł wypłacaną w dwóch transzach:
- I transza w wysokości 80% tj. 40.000,00 zł;
- II transza w wysokości 20% tj. 10.000,00 zł.

9. Kto może ubiegać się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

O premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna, jeśli:
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- jest pełnoletnia,
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

10. Kto nie może ubiegać się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

- osoby podlegające społecznemu ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
- osoby, które w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywały działalność gospodarczą.

11. Na co można przeznaczyć środki z premii otrzymanej na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

- koszty ogólne;
- zakup robót budowlanych lub usług;
- zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji
lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych;
- najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości;
- zakup nowych maszyn lub wyposażenia;
- zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą;
- zakupu innych rzeczy, w tym materiałów;
- podatku od towarów i usług (VAT) – w przypadku podmiotów niebędących płatnikami VAT.

12. Kogo obejmują grupy defaworyzowane?

- osoby do 30 roku życia;
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety;
- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy);
- bez kwalifikacji zawodowych;
- niepełnosprawni.

13. Co to jest numer identyfikacyjny i gdzie można go otrzymać?

Numer identyfikacyjny to numer podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, który został nadany temu podmiotowi zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015r. poz. 807 i 1419). Wniosek o przyznanie numeru identyfikacyjnego należy złożyć we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

14. Kiedy powinno się założyć działalność gospodarczą, jeśli osoba zamierza złożyć wniosek o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Działalność gospodarcza powinna zostać zarejestrowana w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy o przyznanie pomocy.

15. Czy są jakieś branże wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania?

Sektory działalności wyłączone z możliwości dofinansowania:

-działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
-górnictwo i wydobywanie,
-działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
-przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
-wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
-produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
-produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
-produkcja metali,
-produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
-transport lotniczy i kolejowy,
-gospodarka magazynowa.

16. Jakie są zobowiązania Beneficjenta?

W podejmowaniu działalności gospodarczej:
- wykonywania działalności gospodarczej,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym ,
- utrzymania utworzonego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie) w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 2 lat liczony od dnia wypłaty płatności końcowej,
- osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty II transzy pomocy.

W rozwijaniu działalności gospodarczej:
- realizacja operacji zgodnie z postanowieniami umowy i biznesplanem,
- poniesienie kosztów kwalifikowalnych, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014r,
- niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy,
- utrzymanie miejsc pracy, w tym utworzonego miejsca pracy w trakcie realizacji operacji przez okres 3 lat liczony od dnia wypłaty płatności końcowej,
- osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Szczegółowo zobowiązania Beneficjenta dla powyższych operacji określa Umowa o przyznaniu pomocy.

17. Jak wygląda proces otrzymania premii/ udzielenia dofinansowania?

ogłoszenie o naborze wniosków

 

złożenie wniosku w biurze LGD w terminie i miejscu wskazanym
w ogłoszeniu o naborze

 

ocena wniosku w LGD przez Radę LGD

 

weryfikacja wniosku w Urzędzie Marszałkowskim

 

podpisanie umowy

 

wypłata I transzy pomocy (dot. podejmowania dział. gosp.)

 

realizacja projektu

 

rozliczenie projektu i wypłata II transzy pomocy (podejmowanie dział. gosp.)/refundacja kosztów (rozwijanie dział. gosp.)

 

wykonywanie działalności i utrzymanie miejsca pracy przez min. 2 lata od dnia wypłaty II transzy pomocy (podejmowanie dział. gosp.) /min. 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej (rozwijanie dział. gosp.)

18. Czy w LSR są jakieś kluczowe branże gospodarki w ramach, których można uzyskać dodatkowe punkty?

- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (z wyłączeniem działalności bibliotek
 i archiwów publicznych oraz działalności klubów sportowych);
- edukacja;
- działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
- opieka zdrowotna i pomoc społeczna (z wyłączeniem działalności szpitali i pogotowia ratunkowego);

19. Na podstawie jakich kryteriów wybierana jest operacja do otrzymania dofinansowania?

Operacja wybierana jest na podstawie „Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów”. Dokument można znaleźć w zakładce Wnioskodawca – Kryteria wyboru operacji.

20. Gdzie można znaleźć formularze dotyczące ubiegania się o premię na rozpoczęcie działalności/ dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej?

Formularze dostępne są w zakładce Wnioskodawca – Dokumenty – Wnioski i formularze lub na stronach internetowych:
www.mojregion.eu
www.arimr.gov.pl

21. Jakie załączniki należy złożyć do Wniosku o przyznanie pomocy?

Lista załączników wyszczególniona została w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w pkt. IV.  Informacja o załącznikach oraz w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020 w pkt. B.VII. Informacja o załącznikach.

22. Jaka jest forma i wysokość wsparcia przy rozwijaniu działalności gospodarczej?

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 25 tys. zł do 300 tys. zł, wypłacane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania wynosi max. 60% wartości projektu (w PROW nazywany „operacją”), wnioskodawca jest zobowiązany wnieść wkład własny wysokości min. 40%. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi 50.000 zł.

23. W jakim czasie należy zrealizować operację, na którą otrzymam dofinansowanie?

Operacja będzie zrealizowana nie więcej niż w 2 etapach. Poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31.12.2022r. Uwaga: kosztami ogólnymi są koszty ponoszone przez Beneficjenta od 01.01.2014r

24. Czy operacja może być zrealizowana etapami?

Operacja może zostać zrealizowana nie więcej niż w 2 etapach.

25. Kto może ubiegać się o środki na rozwijanie działalności gospodarczej?

- podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność, -podmiot, któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania ww. pomocy.

26. Jakie projekty są preferowane?

Preferowane będą projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, usługa, proces, organizacja lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla wnioskodawcy.

Preferowane będą projekty prośrodowiskowe, dotyczy to takich przypadków, gdy wynik ekonomiczny bazuje na: racjonalizacji wykorzystania zasobów (np. wody, energii), zastosowaniu nowych technologii produkcji, zmianach w organizacji produkcji i sprzedaży zmniejszających presję na środowisko i klimat, wyborze kierunku działalności z uwzględnieniem warunków środowiskowych i klimatycznych.

27. Jaki jest katalog kosztów kwalifikowalnych w rozwijaniu działalności gospodarczej?

- koszty ogólne (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych)
- zakup robót budowlanych lub usług,
- zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
- najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
- zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
- zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne),
- zakupu innych rzeczy, w tym materiałów,
- podatku od towarów i usług (VAT) – w przypadku podmiotów niebędących płatnikami VAT.

28. Czy dofinansowanie ma charakter pomocy de minimis?

Tak. Pomoc de minimis jest pomocą publiczną, która może przyjąć formę dotacji lub dopłat do oprocentowania, pożyczek, dokapitalizowania, gwarancji itp. Maksymalna wartość pomocy de minimis jest limitowana w zależności od rodzaju działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo.

29. Co to są koszty ogólne?

Do kosztów ogólnych zaliczamy: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Koszty ogólne nie mogą przekroczyć 10% wysokości pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.

30. Jakie są formy wkładu własnego?

Dopuszczalne są następujące formy wkładu własnego:
a) finansowy
b) rzeczowy

Wkład rzeczowy obejmuje koszty:
- towarów, gruntu lub nieruchomości,
- nieodpłatnej pracy tj. pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie.

31. Czy istnieje możliwość prefinansowania operacji?

Tak. Wnioskodawca może skorzystać z:
a) Zaliczki – w wysokości nieprzekraczającej 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowane realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji;
b) Wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji – w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty pomocy.

32. Ile wynosi okres trwałości projektu?

W podejmowaniu działalności gospodarczej – beneficjent ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą przez 2 lata od dnia wypłaty II transzy pomocy.
W rozwijaniu działalności gospodarczej – beneficjent ma obowiązek prowadzić działalność przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
W obu przypadkach beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z operacją przez okres 5 lat od dnia wypłaty II transzy pomocy/ płatności końcowej.

33. Od kiedy można ponosić koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane można ponosić od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy. Uwaga: koszty ogólne – od dnia 01.01.2014r.

34. Czy osoba zatrudniona na umowę o pracę może ubiegać się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Tak, o ile Beneficjent dokona zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej.

35. Czy przedsiębiorca rozwijający działalność gospodarczą musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium LSR?

Nie. Przedsiębiorca będący:
a) osobą fizyczną – miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEiDG, znajduje się na terytorium LSR;
b) osobą prawną – siedziba lub oddział znajduje się na terytorium LSR;
c) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – siedziba lub oddział znajduje się na obszarze LSR.

36. Czy przedsiębiorca posiadający siedzibę firmy poza obszarem LSR może ubiegać się o środki na rozwijanie działalności gospodarczej?

Tak, o ile na terytorium LSR posiada oddział swojej firmy i na czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy prowadzi tam działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r. poz. 584, z późn. zm.) Operacja musi dotyczyć tego oddziału.

37. Czy w ramach dofinansowania można zakupić środki transportu?

Tak, możliwy jest zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą. W przypadku rozwijania działalności gospodarczej dodatkowo zakup ten jest możliwy w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne.

38. Czy traktując premię jako ryczałt jest możliwość zaliczenia składek ZUS jako kosztów kwalifikowalnych?

Koszty w ramach operacji polegającej na podejmowaniu działalności gospodarczej powinny mieścić się z zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust.1 rozporządzenia, który nie obejmuje kosztów bieżących. Stosownie do art. 61 rozporządzenia 1305/2013 kosztami bieżącymi są: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkolenia, koszty związane z kształtowaniem wizerunku, koszty finansowe lub koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów. Składki ZUS stanowią bieżące koszty operacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego nie mogą być kosztem stanowiącym podstawę
do wyliczenia kwoty premii.

39. Czy jest możliwe rozwijanie działalności gospodarczej w ramach tego samego kodu PKD?

Tak. Pomoc może zostać przyznana na realizację inwestycji w zakresie zwiększenia intensywności działalności w ramach dotychczasowego kodu PKD.

40. Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty leasingu?

Nie. Koszty leasingu nie zostały ujęte w katalogu kosztów kwalifikowalnych.

41. Czy w ramach operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej lub rozwijaniu działalności gospodarczej możliwe jest zatrudnienie emeryta, rencisty oraz osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia?

Tak, o ile ta osoba zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

42. Czy osoba ubezpieczona w KRUS może ubiegać się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Nie. Wyjątek stanowi podjęcie działalności gospodarczej sklasyfikowanej jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

43. Czy osoba ubezpieczona w KRUS może ubiegać się o środki na rozwój działalności gospodarczej?

Nie ma ograniczenia w możliwości ubiegania się o wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej przez podmiot, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli spełnione będą warunki ubiegania się o przyznanie pomocy określone w §7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

44. Czy można w okresie trwałości projektu zawieszać działalność gospodarczą z uwagi na jej sezonowy charakter?

W ramach poddziałania 19.2 Beneficjent nie może dokonać zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015, poz.584), nawet w przypadku prowadzenia działalności sezonowej. Nie pozwalają na to zobowiązania zawarte w umowie o przyznaniu pomocy.

 

Strona korzysta z plików cookie