Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

monitoring i ewaluacja

Zobowiązania Beneficjenta w trakcie realizacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy:

 1. Umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa i Agencji dokonywania kontroli w miejscu realizacji operacji
 2. Umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa, Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonywania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta
 3. Obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta albo osoby reprezentującej Beneficjenta w trakcie audytów i kontroli, określonych w punkcie 1 oraz 2, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty
 4. Dokumentowania zrealizowania operacji oraz przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą
 5. Udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu
 6. Niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie i aktach prawnych
 7. Osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy
 8. Informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy;
 9. Przekazywania i udostępniania Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym U-1/PROW 2014-2020/19.2_P/16/2z Strona 7 z 18 podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych.
 10. Złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy
 11. Złożenie do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Gotyku ankiety monitorującej w terminie 30 dni od końcowego rozliczenia projektu (wypłaty płatności końcowej)

ANKIETA MONITORUJĄCA - pobierz

Instukcja do ankiety monitorującej - pobierz

 

 

Strona korzysta z plików cookie