Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

1.1.1. „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ” - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:

a.       Premie na podejmowanie działalności gospodarczej w wysokości 50 tys. zł

b.      Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej do 300 tys. zł na beneficjenta (minimalna wartość operacji 50 tys. zł. zgodnie z zasadami programu, minimalna wartość dofinansowania operacji powyżej 25 tys. zł) – poziom dofinansowania do 60%

c.       Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej (jako element operacji podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej).

 

Planuje się udzielenie 15 premii po 50 tys. zł w okresie 2016-2021, łącznie 750 tys. zł.

Planuje się udzielenie wsparcia na rozwój 15 firm w okresie 2016-2021, łącznie budżet  2 mln 250 tys. zł

 

Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej dotyczy wszystkich działalności (wg PKD),
z wykluczeniem działalności nieobjętych wsparciem zgodnie z zapisami rozporządzenia wykonawczego do poddziałania  19.2. PROW na lata 2014-2020. 

 

Preferowane branże gospodarki w LSR

1/ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ (Sekcja R), z wyłączeniem działalności bibliotek i archiwów publicznych oraz działalności klubów sportowych.

2/ EDUKACJA (Sekcja P)

3/DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI (Sekcja I)

4/ OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Sekcja Q) z wyłączeniem działalności szpitali i pogotowia ratunkowego.

 

Premiowane będą operacje (projekty) zakładające realizację celów środowiskowych lub klimatycznych oraz innowacyjnych.

Źródło finansowania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Strona korzysta z plików cookie