Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

1.2.1. „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ"

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta Chełmża, jako ośrodka rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LSR ma charakter dwutorowy: poprzez stworzenie za pośrednictwem inkubatora przedsiębiorczości warunków do tworzenia się i rozwoju nowych przedsiębiorstw lokalnych oraz poprzez wsparcie inwestycyjne podnoszące konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw.

Planowany budżet na tworzenie i rozwój inkubatora -1 436 339,00  zł

Planowany budżet na projekt grantowy 400 tys. zł w okresie 2019-2021 (minimum 8 wspartych firm) 

Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw poprawiające konkurencyjność małych lokalnych firm w wysokości od 10 do 50 tys. zł.

 

Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw dotyczy wszystkich działalności (wg PKD), zgodnie z zasadami określonymi w RPO WK-P w osi 7.  W odniesieniu do lokalnych uwarunkowań w diagnozie wskazano branże o kluczowym znaczeniu dla rozwoju obszaru LSR o charakterze społecznie użytecznym wymienione powyżej.

Działalności gospodarcze ww. branżach będą dodatkowo premiowane w lokalnych kryteriach wyboru operacji. Dodatkowo premiowane będą operacje (projekty) zakładające realizację zasad zrównoważonego rozwoju i równości szans (dodatkowe punkty za zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020            
Oś priorytetowa 7 -   Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

 

Strona korzysta z plików cookie