Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

2.2.1. „ZIEMIA GOTYKU ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW”

Przedsięwzięcie realizowane poprzez działania inwestycyjne, przyczyniające się do podniesienia standardu życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru LSR.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi poprzez:

·         budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (np. atrakcje turystyczne przy ścieżkach i szlakach rowerowych; siłownie zewnętrzne, place zabaw, wiaty, miejsca postojowe, boiska do gier zespołowych, świetlice wiejskie)

·         zachowanie dziedzictwa lokalnego np. restauracja lub renowacja obiektów zabytkowych.

Operacje w ramach tego przedsięwzięcia będą mogły realizować w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

 

Maksymalny % poziom dofinansowania (kwota wsparcia w ramach LSR):  85%

·         jednostki sektora finansów publicznych - 63,63% kosztów kwalifikowalnych

·         pozostałe podmioty – nie wyższy niż 85% kosztów kwalifikowalnych

 

Źródło finansowania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. 

Strona korzysta z plików cookie