Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

3.1.1. „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH”

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez inicjatywy oddolne, promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne, opracowanie
i stworzenie materiałów promocyjno-informacyjnych oraz poprzez działania edukacyjne podnoszące wiedzę mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w tym szkoleń.

 

Operacje w ramach tego przedsięwzięcia będą mogły realizować w ramach tzw. „projektów grantowych” organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury (maks. 20% wartości całego projektu grantowego).

 

Minimalna wartość grantu 5 tys. zł maksymalna 25 tys. zł.

Maksymalny % poziomu dofinansowania (kwota wsparcia w ramach LSR) nie wyższy niż 90% kosztów kwalifikowalnych (min. 10 % wkład własny finansowy lub niefinansowy)

 

Źródło finansowania: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Strona korzysta z plików cookie