Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Ogłoszenie o naborze wniosków - 2/2022

 

(1 274 221,56 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

 

(limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie wnioskodawców
obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych wnioskodawców,
będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW)

I. Termin składania wniosków:

od dnia 14.04.2022 r. do dnia 10.05.2022 r. do godz. 15.00

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2c, 87-148 Łysomice, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III. Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowalnych

Maksymalny % poziomu dofinansowania (kwota wsparcia w ramach LSR):

  • jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządowa instytucja kultury - do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555, z 2021 poz. 2358). 

Zakres obejmuje rozwój obiektów infrastruktury.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

1.Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

2.O pomoc mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe instytucje kultury.

3.Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.

4.Minimalna wartość kosztów całkowitych operacji wynosi 50 000,00 zł.

5.Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 20 pkt.

6.W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu operacji na liście operacji wybranych decyduje tzw. kryterium kluczowe, określone w LSR, tj. Miejsce realizacji operacji. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze LGD.

VI.Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR.

Lp.

Nazwa kryterium

Dokumenty weryfikujące

1.

Miejsce realizacji operacji

Kryterium weryfikowane o zapisy wniosku o przyznanie pomocy oraz dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy.

2.

Wnioskowana kwota pomocy

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wartość wnioskowanej kwoty pomocy wskazanej we wniosku o przyznanie pomocy.

3.

Dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy i dokumentację techniczną.

4.

Planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub klimatycznych

Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentację dołączoną do wniosku.

5.

Operacja zakłada promocję LGD i LSR

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie zakładanych form promocji projektu (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3).

6.

Realizacja operacji wzmocni potencjał turystyczny obszaru

Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy oraz uzasadnienie Wnioskodawcy.

7.

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego przez LGD

Dokumentem poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA, gdzie wskazany jest konkretny numer naboru wniosków (aby uzyskać punkty z rejestru muszą wynikać min. 2 spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o przyznanie pomocy).

VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru tj. 10.05.2022 r. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku przy ul. Sadowej 2c, 87-148 Łysomice, tel. kom. 607 745 091.

Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. - pobierz

2. Kryteria dla przedsięwzięcia 2.2.1. ZIEMIA GOTYKU ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW” - pobierz

3. Oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie zakładanych form promocji projektu. - pobierz

4. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. - pobierz

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie 2/2022 - pobierz

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej -pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - pobierz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - pobierz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) -pobierz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - pobierz

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - pobierz

Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) -pobierz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji - pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji - pobierz

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX - pobierz

Strona korzysta z plików cookie