Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Ogłoszenie Nr 1/2016 - Ogłoszenie o naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Brąchnówko, dnia 15.11.2016 r.

Ogłoszenie Nr 1/2016

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi  500 000,00 PLN

I. Termin składania wniosków:

 od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 15:30

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy  Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.  Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III. Forma  wsparcia:

Wsparcie ma formę premii w wysokości 50 000,00 PLN.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej,  w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie  na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 V. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
 2. Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.
 3. Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 35.
 4. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo na liście będzie miał wnioskodawca z grup defaworyzowanych określonych w LSR, w dalszej kolejności o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR.

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty weryfikujące
1. Wiedza lub doświadczenie wnioskodawcy w zakresie planowanej operacji Spełnienie kryterium posiadania wiedzy wymaga udokumentowania min. 1 maks. 3 dokumentami poświadczającymi wiedzę w danej branży,  w tym: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie, certyfikat, dyplom z kursu, szkolenia itp. (kopie) Oddzielnie będzie premiowane doświadczenie w zakresie planowanej operacji minimum 6 miesięczne potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem o odbyciu stażu zawodowego lub praktyki (kopie).
2. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy Weryfikacja  kryterium na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy o okresie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z informacją o dacie zameldowania / zamieszkania.
3. Tworzenie nowych miejsc pracy Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie .
4. Planowana operacja zakłada aktywizację zawodową  osoby z grup defaworyzowanych[1] na rynku pracy określonych w LSR

Spełnienie kryterium w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej na podstawie dokumentów: 

- osoby do 30 roku życia  - dokument tożsamości

- osoby powyżej 50 roku życia – dokument tożsamości

- kobiety – dokument tożsamości

- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy) – zaświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej, wydane przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zameldowania

- bez kwalifikacji zawodowych - oświadczenia o nieposiadaniu kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu. 

- niepełnosprawni - dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności

W przypadku gdy wnioskodawca zadeklaruje utworzenie i utrzymanie przez 2 lata (od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy)  miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej wymagane jest oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej  (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3)

5. Planowana operacja zakłada działalność w zakresie kluczowych branż gospodarki określonych w LSR Weryfikacja  kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie. 
6. Planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub klimatycznych Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie. 
7. Planowana operacja ma charakter innowacyjny Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
8. Miejsce realizacji operacji Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy (miejsce realizacji operacji).  Weryfikacja pracowników biura LGD na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego z  2 roku poprzedzającego rok złożenia wniosku - udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%) zgodnie z informacją zawartą w zał. 4.
9. Operacja zakłada w ramach operacji podnoszenie kompetencji osób podejmujących działalność lub zatrudnionych pracowników Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie .
10. Operacja przeszła pozytywną weryfikację fiszki projektowej w ramach doradztwa świadczonego przez LGD Weryfikacja kryterium na podstawie złożonej fiszki projektowej i pozytywnie zweryfikowanej przez pracowników biura LGD.

 VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,  lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com oraz na stronie www.lsr.ziemiagotyku.com

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.

Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. - pobierz
 2. Kryteria dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ”  - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację.-pobierz
 3. Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej.- pobierz
 4. Informacja dotycząca weryfikacji kryterium nr 8 dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ”  - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację - pobierz

[1] Grupy defaworyzowane na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej  na rynku pracy na obszarze LSR:

- osoby do 30roku życia ,

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),

- bez kwalifikacji zawodowych, 

- niepełnosprawni

 Ogłoszenie - pobierz
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) 

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 • Generator wniosków - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z -otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

7) FISZKA PROJEKTOWA - otwórz

Strona korzysta z plików cookie