Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Ogłoszenie Nr 2/2016 - Ogłoszenie o naborze wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

 

Brąchnówko, dnia 15.11.2016 r.

Ogłoszenie Nr: 2/2016

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w naborze wynosi  1 500 000,00 PLN

                   I. Termin składania wniosków:

 od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 15.30

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy  Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.  Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy , podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III. Forma  wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 60 % (intensywność pomocy określona w LSR)

                   IV. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej,  w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie  na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.)

V. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
 2. Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.
 3. Minimalna wnioskowana kwota pomocy wynosi 25 000,00 zł.
 4. Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 40.
 5. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu operacji na liście operacji decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W ostateczności w przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji wybranych (jednakowy procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy) decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze LGD.

 VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR.

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty weryfikujące
1. Doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej Kryterium będzie weryfikowane wg danych z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr przedsiębiorców).
2. Wnioskodawca posiada status przedsiębiorstwa społecznego  Status przedsiębiorstwa podmiotu ekonomii społecznej będzie weryfikowany w oparciu o dokumenty statutowe Wnioskodawcy i oświadczenie dołączone do wniosku, że wnioskodawca spełnia kryteria określone dla przedsiębiorstwa społecznego (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3)
3. Tworzenie nowych miejsc pracy Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie. 
4. Planowana operacja zakłada zatrudnienie  osoby z grup defaworyzowanych[1] na rynku pracy określonych w LSR W przypadku gdy wnioskodawca zadeklaruje utworzenie i utrzymanie przez 3 lata (od dnia wypłaty płatności końcowej)  miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej wymagane jest oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej  (wg wzoru stanowiącego zał. nr 4)
5. Planowana operacja zakłada działalność w zakresie kluczowych branż gospodarki określonych w LSR Weryfikacja  kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie. 
6. Planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub klimatycznych Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie. 
7. Planowana operacja ma charakter innowacyjny Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie. 
8. Wkład własny wnioskodawcy w kosztach realizacji operacji Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy (poziom dofinansowania operacji o jaki wnioskuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy).
9. Wnioskowana kwota pomocy Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy (wnioskowana kwota pomocy).
10. Operacja zakłada podnoszenie kompetencji osób rozwijających działalność lub zatrudnionych pracowników Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie .
11. Operacja przeszła pozytywną weryfikację fiszki projektowej w ramach doradztwa świadczonego przez LGD Weryfikacja kryterium na podstawie złożonej fiszki projektowej i pozytywnie zweryfikowanej przez pracowników biura LGD.

 VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,  lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com oraz na stronie www.lsr.ziemiagotyku.com

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.

Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. - pobierz
 2. Kryteria dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ”  - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJi powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację.-pobierz
 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego. - pobierz
 4. Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej. - pobierz

[1] Grupy defaworyzowane na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej  na rynku pracy na obszarze LSR:

- osoby do 30roku życia ,

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),

- bez kwalifikacji zawodowych, 

- niepełnosprawni

Ogłoszenie - pobierz

 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z -otwórz
 • Generator wniosków - otwórz 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

9) FISZKA PROJEKTOWA - otwórz

Strona korzysta z plików cookie