Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 23.10.2019

Brąchnówko, 25.10.2019 r.

Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 23.10.2019 roku

dot. naborów wniosków nr 1/2019 i 2/2019 (PROW)

3/2019 (EFS)

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach naborów wniosków:

nr 1/2019 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

2/2019 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – podmioty działające w obszarze kultury na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

3/2019 w ramach działania 11.1. „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naborze w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP d) kluby pracy;

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Rada LGD Ziemia Gotyku podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

POUCZENIE

 1. Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
 2. a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo
 3. b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów albo
 4. c) gdy projekt został wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
 5. d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
 6. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

DO POBRANIA:

 1. Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru 1/2019
 2. Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2019 (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków)
 3. Lista operacji zgodnych z LSR w ramach naboru 2/2019
 4. Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2019 (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków)
 5. Lista projektów zgodnych z LSR w ramach naboru 3/2019
 6. Lista projektów wybranych w ramach naboru 3/2019 (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków)
 7. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru projektów, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły – nabory nr 1/2019, 2/2019, 3/2019.
 8. Wzór protestu do naborów 1/2019 i 2/2019 (zał. A15_Wzor_protestu) oraz do naboru 3/2019 (zał. . B12_Wzor_protestu)

Strona korzysta z plików cookie