Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 11.04.2018 roku dot. naboru wniosków nr 1/2018

Brąchnówko, 17.04.2018 r.

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 11.04.2018 roku
dot. naboru wniosków nr 1/2018

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach naboru wniosków nr 1/2018 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.
Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
POUCZENIE: 1. Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana. 
2. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

DO POBRANIA:

1. Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 1/2018 
2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – nabór 1/2018
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły – nabór 1/2018
4. Wzór protestu

Strona korzysta z plików cookie