Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Informacja o wynikach wyboru projektów dot. naborów: 6/2018, 7/2018

                                                                                                                                                                                                                                                                      Brąchnówko, 29.06.2018 r.
                  
Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 25.06.2018 roku
dot. naborów wniosków nr 6/2018 i 7/2018
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach naborów wniosków:
- 6/2018 w ramach działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
- nr 7/2018 w ramach działania 7.1. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie: wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Rada LGD Ziemia Gotyku podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
POUCZENIE: 1. Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo
b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów albo
c) gdy projekt został wybrany, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana.
2. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

DO POBRANIA:
1. Lista projektów zgodnych z LSR – nabór 6/2018
2. Lista projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – nabór 6/2018
3. Lista projektów zgodnych z LSR – nabór 7/2018
4. Lista projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – nabór 7/2018
5. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru projektów, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły – nabory nr 6/2018, 7/2018.
6. Wzór protestu.

Strona korzysta z plików cookie