Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Wyniki wyboru naboru 1/2018/G, 2/2018/G i 3/2018/G

Brąchnówko, 09.11.2018 r.

Informacja o wynikach oceny i wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 05.11.2018 roku
dot. naborów wniosków o powierzenie grantów nr 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naborów wniosków o powierzenie grantów:
- 1/2018/G - w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym typ 1c i 1f (nr 1/2018/G) w ramach działania 11.1. „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”
- nr 2/2018/G - w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym typ 1e (nr 2/2018/G) w ramach działania 11.1. „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”
- nr 3/2018/G – w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym typ 2a,b,c (nr 3/2018/G) w ramach działania 11.1. „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”
Rada LGD Ziemia Gotyku podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków zgodnie z zamieszczonymi poniżej dokumentami: 
1. Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR – nabór 1/2018/G
2. Lista projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków) – nabór 1/2018/G
3. Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR – nabór 2/2018/G
4. . Protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru grantobiorców, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków o powierzenie grantu wyłączenia dotyczyły. - pobierz

W odpowiedzi na nabór 3/2018/G nie wpłynął żaden wniosek.

POUCZENIE

1. Grantobiorca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD Listy grantów wybranych może wnieść, za pośrednictwem biura LGD, Odwołanie od decyzji Rady LGD dot.:
a. oceny zgodności grantu z LSR, w tym z celami Projektu Grantowego,
b. oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru,
c. ustalonej wysokości kwoty wsparcia.
2. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w Biurze LGD 
3. Odwołanie należy wnieść pisemnie na wzorze odwołania zamieszczonym na stronie internetowej LGD.
4. Odwołanie winno zawierać:
a. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
b. oznaczenie Grantobiorcy; 
c. numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;
d. wskazanie zakresu w jakim Grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady LGD wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska;
e. podpis Grantobiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji bądź pełnomocnika (z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy).
5. O zachowaniu terminu na wniesienie odwołania decyduje data złożenia odwołania do Biura LGD.
6. Odwołanie od decyzji Rady LGD pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:
a. nie zostało złożone na właściwym formularzu, 
b. zostało złożone w niewłaściwy sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, kurierem),
c. zostało złożone po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni,
d. zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru,
e. Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił swojego stanowiska.

Wzór odwołania (do pobrania)

Strona korzysta z plików cookie